Sarreren aurrekontua

Kapitulua  Izena  Euroak 
1 Zuzeneko Zergak 3.374.813,85
2 Zeharkako zergak 90.000,00
3 Tasa eta beste sarrera batzuk

2.235.707,45

4 Transferentzia arruntak 6.962.469,09
5 Ondare sarrerak 23.600,00
7 Kapital transferentziak 184.713,73
8 Finantza Aktiboak 18.000,00

Guztira:    12.889.304,12

 

Gastuen aurrekontua

Kapitulua  Izena  Euroak 
1 Langileei ordainketak 3.894.271,94
2

Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketa

5.364.666,98
3 Finantza gastuak

4.149,00

4 Transferentzi arruntak 1.966.428,90
5 Inbertsio errealak 1.590.365,71
6 Kapitalaren transferentzia 24.503,59
7 Finantza Aktiboak 18.000,00
8 Finantza Pasiboak 26.918,00

Guztira    12.889.304,